Szkolenia okresowe bhp online Coraz większą popularność zyskują szkolenie BHP prowadzone za pośrednictwem Internetu. Czy jednaka taka forma szkoleń jest zgodna z prawem i respektowana przez organy nadzoru nad warunkami pracy?   Prześledźmy tą sytuację.   Kwestie prowadzania szkoleń z zakresu bhp  znalazły się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).   Formy prowadzenia szkoleń w rozporządzeniu przewidziano jako:  instruktaż – szkolenie nie krótsze niż 2 godziny lekcyjne …, kurs – szkolenie nie krótsze niż 15 godzin lekcyjnych, składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych …, seminarium – szkolenie nie krótsze niż 5 godzin lekcyjnych …, samokształcenie kierowane – … szkolenie prowadzone na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.   Rozporządzenie zawiera również wykaz szkoleń, które mogą być w ten sposób zrealizowane oraz wyklucza niektóre stanowiska z możliwości prowadzenia szkolenia w tej postaci.   Szkolenie wstępne wg. rozporządzenia powinno być prowadzone w formie instruktażu. W tym wypadku nie jest możliwa inna forma. W związku z tym szkolenie wstępne nie może być prowadzone za pośrednictwem Internetu.   Drugim rodzajem szkolenia z zakresu BHP jest szkolenie okresowe. W tym wypadku rozporządzenie narzuca formę instruktażu dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, a więc również nie można tutaj skorzystać z formy samokształcenia kierowanego.   Rozporządzenie w § 15 wskazuje szkolenia w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Są to:  ·  szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno – biurowych · szkolenia bhp pracodawców ·  szkolenia okresowe bhp dlapracowników inżynieryjno – technicznych ·  pracowników służby BHP W związku z powyższym dla tych stanowisk szkolenia bhp realizowane za pośrednictwem Internetu są w pełni zgodne z polskim prawem i muszą być respektowane przez organy nadzoru nad warunkami pracy.   Jak widać z definicji zawartych w ww. rozporządzeniu forma samokształcenia kierowanego jest dopuszczalna również przy zastosowaniu Internetu i zapewnieniu możliwości konsultacji oraz dostarczeniu materiałów zgodnych z programem zawartym w rozporządzeniu o szkoleniach bhp. Jednocześnie rozporządzenie nie narzuca konsultacji osobistych oraz bezpośredniego nadzoru nad przebiegiem egzaminu. Dzięki rozwojowi Internetu oraz powszechnie występującym narzędziom służącym do wymiany i przekazywania informacji elektronicznych wszystkie warunki zawarte w rozporządzeniu mogą być doskonale spełnione w Internecie. Korzystając z nowoczesnej platformy edukacyjnej skonfigurowanej i przygotowanej w umiejętny sposób można z powodzeniem prowadzić i uczestniczyć w szkoleniu BHP. Dzięki rozwojowi techniki i informatyki nawet BHP i szkolenia mogą zmienić się w bardzo ciekawą dziedzinę. Specjalista ds. BHP mgr Rafał Sokołowski