Propozycje zmian w dziedzinie szkolenia bhp,

opracowane na podstawie rozporządzenia  

Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. 

w sprawie szkolenia w dziedzinie  

bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Obowiązująca wersja Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 116,  

poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz. 1420 − obowiązuje od 24 listopada 2007 r.) 

Propozycje zmian opracowane przez:  

Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy 

ul. Wyspiańskiego 12, 39-400 Tarnobrzeg – 2 - 

Projekt nowelizacji treści rozporządzenia  

(propozycje zmian zaznaczono kolorem czerwonym)

Na podstawie art. 237

5

 ustawy z 26 czerwca 1974 r. − Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., 

Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa:  

1)  szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanego dalej „szkoleniem”; 

2)  zakres szkolenia; 

3)  wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia; 

4)  sposób dokumentowania szkolenia; 

5)  przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych 

rodzajów szkolenia; 

6)  wymagania kwalifikacyjne dla wykładowców i instruktorów tematyki bezpieczeń-

stwa i higieny pracy;  Czytaj dalej…

Pierwsza rzecz z jaką spotykają się pracownicy rozpoczynając pracę niezależnie od zajmowanego stanowiska to badania lekarskie i lekarz medycyny pracy oraz szkolenia bhp. Wynika to z obowiązku poddawania się takim badaniom oraz szkoleniom z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik slużby bhp przeprowadza instruktaż wstępny, który trwa Czytaj dalej…

Kto może prowadzić szkolenia BHP? Po wstąpieniu Polski do UE zaistniała konieczność dostosowania Polskiego prawa w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy do prawa UE w szczególności do Dyrektywy 89/391 EWG o wprowadzaniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy. Wcześniej od 1 lica 2005 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. Na podstawie tego rozporządzenia mogły być organizowane i prowadzone szkolenia przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp. Czytaj dalej…

Szkolenia okresowe bhp online Coraz większą popularność zyskują szkolenie BHP prowadzone za pośrednictwem Internetu. Czy jednaka taka forma szkoleń jest zgodna z prawem i respektowana przez organy nadzoru nad warunkami pracy?   Prześledźmy tą sytuację.  Czytaj dalej…