Kto może prowadzić szkolenia BHP? Po wstąpieniu Polski do UE zaistniała konieczność dostosowania Polskiego prawa w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy do prawa UE w szczególności do Dyrektywy 89/391 EWG o wprowadzaniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy. Wcześniej od 1 lica 2005 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. Na podstawie tego rozporządzenia mogły być organizowane i prowadzone szkolenia przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp. Wcześniej z rozporządzenia w powiązaniu z ustawą o systemie Oświaty wynikało, że poza pracodawcą uprawnionym do przeprowadzania szkoleń bhp szkolenia te mógł prowadzić jedynie podmiot będący placówką w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Z prowadzenia tych szkoleń zostały wykluczone osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie BHP, a które nie prowadzą placówki oświatowej w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. W rozumieniu ww. ustawy jednostką organizacyjna jest szkola lub placówka. Dopiero zmiany wprowadzone w § 4 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 196, poz. 1420), ułatwiły podmiotom prowadzenie legalnych szkoleń o tematyce Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Wprowadzone zmiany mówią, że "działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy mogą organizować i prowadzić pracodawca lub na ich zlecenie jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy". W tym rozporządzeniu zamieszczono definicję "jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bhp". Są to: placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkoły ponad gimnazjalne, jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe lub inne placówki naukowe, stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną, osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bhp. W obecnie obowiązujących przepisach nie ma mowy o prowadzeniu działalności szkoleniowej tylko na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. Działalność szkoleniową w zakresie bhp może być prowadzona na zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Z tego wynika, że osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie BHP, posiadająca niezbędną do tego wiedzę, wykształcenie i doświadczenie, a także warunki techniczne może zgodnie z polskim prawem prowadzić szkolenia bhp.