Propozycje zmian w dziedzinie szkolenia bhp,

opracowane na podstawie rozporządzenia  

Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. 

w sprawie szkolenia w dziedzinie  

bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Obowiązująca wersja Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 116,  

poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz. 1420 − obowiązuje od 24 listopada 2007 r.) 

Propozycje zmian opracowane przez:  

Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy 

ul. Wyspiańskiego 12, 39-400 Tarnobrzeg – 2 - 

Projekt nowelizacji treści rozporządzenia  

(propozycje zmian zaznaczono kolorem czerwonym)

Na podstawie art. 237

5

 ustawy z 26 czerwca 1974 r. − Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., 

Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa:  

1)  szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanego dalej „szkoleniem”; 

2)  zakres szkolenia; 

3)  wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia; 

4)  sposób dokumentowania szkolenia; 

5)  przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych 

rodzajów szkolenia; 

6)  wymagania kwalifikacyjne dla wykładowców i instruktorów tematyki bezpieczeń-

stwa i higieny pracy;  Czytaj dalej…

Nowoczesne szkolenia bhp online – XPRIM Szkolenia bhp pracowników służby online Kurs bhp w internecie Szkolenie bhp pracodawcy Ciekawy artykuł o podmiotach mogących prowadzić szkolenia bhp oraz firmy oferujące nadzór bhp. Takich firm na rynku pozostaje wiele, tylko najlepsi specjaliści i jednostki wyjątkowe są w stanie się na nim utrzymać. Dla pracodawców i służby bezpieczeństwa i higieny pracy to powinien być priorytet. W firmie bhp to 5 koło u wozu. Ten fakt to dowód na brak znajomości zagadnień, którymi zajmuje się bezpieczeństwo i higiena pracy. Szkolenia bhp online

NA szkoleniach bhp ciągle identyczne tematy. Troche o Kodeksie Pracy, definicja wypadku, kilka słów o pierwszej pomocy przedmedycznej. Zapomniałbym o drogach ewakuacji. Takie tam standardowe kurs bhp z cyklu posiedzieć, zaliczyć i zapomnieć. Kolejne szkolenie bhp będzie w przeciągu 12 m-cy więc mamy chwilę spokoju. A i jeszcze najważniejsze – telefony alarmowe i postępowanie na wypadek pożaru lub wybuchu.

 

Internetowe szkolenia bhp, Lublin

W tej formie szkolenia bhp prowadzone są na platformie edukacyjnej typu moodle . Cały poces jest automatyczny tzn. użytkownik dostaje dostęp do szkolenia. Loguje się, przechodzi kolejne części kursu a na końcu zalicza test online. W razie potrzeby osoba szkolona pozostaje w kontakcie z prowadzącym szkolenie bhp. Szkolenia przygotowane są w formie stron tekstowych lub w formie mulimedialnej prezentacji co jednak wymaga większych nakładów pracy lub finansowych większych umiejętności wykładowcy w tworzeniu zaawansowanych prezentacji. Moje lekcje są w postaci prezentacji flash. Szkolenia okresowe z XPRIM są ciekawe i nastawione na efektywność. Pomaga w tym zawartość: mulimedia, wykresy, filmy, wesołe przerywniki. Niewątpliwą zaletą szkoleń okresowych o tematyce BHP jest krótki czas ich realizacji a w szczególności możliwość ich realizacji w czasie mniejszego natłoku obowiązków.Największa popularnością cieszą się szkolenia okresowe bhp dla pracodawców, kierowników, dyrektorów, brygadzistów i innych osób kierujących pracownikami. Jest to oczywoste gdyż te grupy osób zazwyczaj dysponują niewielką ilością czasu a 16 godzinne szkolenie jest zdecydowaną wadą.Zapraszam na szkolenia okresowe bhp on-line mojej firmy XPRIM Rafał Sokołowski. Działam na terenie miasta Lublin , jednak dzięki wszechobecnemu Internetowi realizuje szkolenia bhp online na terenie całej Polski. W ofercie XPRIM znajdą Państwo również usługi BHP i ppoż, analiza i ocena ryzyka zawodowego, opracowania instrukcji stanowiskowych i wiele innych.

 

Po tym terminie chcąc dalej wykonywać zadania służby bhp dotychczasowi pracownicy zajmujący się sprawami bhp w zakładach pracy powinni otrzymać:

2. ukończyć studia kierunkowe w charakterze bhp bądź też studia podyplomowe w dziedzinie bhp, mieć przynajmniej 1 roczny staż pracy w służbie bhp – aby móc być specjalistą w zakresie bhp i świadczyć usługi na zewnątrz (w innych firmach).

1. choć tytuł technika bhp – aby mogli wykonywać czynności służby bhp w zakładzie pracy, w którym pracują;

Wymagania kwalifikacyjne jakie powinien posiadać pracownik służby bhp zdefiniowane zostały w rozporządzeniu w sprawie służby bezp. i HP.

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego pracowników służby bhp zaangażuje się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Wiec, pracownikiem służby bhp może zostać osoba, która posiada minimum zawód technika bhp.

Panie zatrudnione w służbie bhp i wykonujące zadania tej służby w dniu wejścia w życie rozporządzenia, nie spełniające wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 4, zachowują prawo do zatrudnienia w służbie bhp i wykonywania zadań tej służby przez okres 8 lat od momentu wejścia w życie ww. rozporządzenia, czyli do 1 lipca 2013 r.

Sejm przewidział długi okres przejściowy na podniesienie wiedzy pracowników służby bhp lub osób wykonujących zadania służby bhp w dnu wejścia w życie powyższego rozporządzenia.

Pierwsza rzecz z jaką spotykają się pracownicy rozpoczynając pracę niezależnie od zajmowanego stanowiska to badania lekarskie i lekarz medycyny pracy oraz szkolenia bhp. Wynika to z obowiązku poddawania się takim badaniom oraz szkoleniom z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik slużby bhp przeprowadza instruktaż wstępny, który trwa Czytaj dalej…

Kto może prowadzić szkolenia BHP? Po wstąpieniu Polski do UE zaistniała konieczność dostosowania Polskiego prawa w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy do prawa UE w szczególności do Dyrektywy 89/391 EWG o wprowadzaniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy. Wcześniej od 1 lica 2005 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. Na podstawie tego rozporządzenia mogły być organizowane i prowadzone szkolenia przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp. Czytaj dalej…

Szkolenia okresowe bhp online Coraz większą popularność zyskują szkolenie BHP prowadzone za pośrednictwem Internetu. Czy jednaka taka forma szkoleń jest zgodna z prawem i respektowana przez organy nadzoru nad warunkami pracy?   Prześledźmy tą sytuację.  Czytaj dalej…